نانوروبات-nanobot

تکنولوژی نانو عبارت است از علم و کاربرد ایجاد اشیاء در مقیاس کوچکتر از 100 نانومتر. مفهوم دیگر نانوتکنولوژی، ساخت مجازی هر ماده یا شیء بصورت از پایین به بالا (از جزء به کل) با مجتمع کردن یک اتم در هر لحظه میباشد. اگر چه فرایندهای نانوتکنولوژی در مقیاس نانومتر رخ می دهند، اما مواد و اشیایی که از این فرایندها نتیجه میشوند میتوانند بسیار بزرگتر باشند. نتایج بزرگ- مقیاس زمانی اتفاق می افتند که نانوتکنولوژی از موازی سازی گسترده ای برخوردار باشد تا تعداد زیادی فرایند  همکار و همزمان (در مقیاس نانو) با هم ترکیب شده و نتیجه بزرگ- مقیاسی را تولید کنند.

دریافت مقاله