کتاب «بررسی اتصالات الکتریکی در سیستمهای قدرت» چاپ شد!

  • Post category:اخبار

کتاب «بررسی اتصالات الکتریکی در سیستمهای قدرت»، به عنوان اولین کتاب تخصصی در این زمینه در آبانماه سال 1390 چاپ شد. در زیر، پیشگفتار و فصل اول این کتاب، ارائه گردیده است:

پیشگفتار

انسان پیشرفته توانایی آن را دارد كه برای جلوگیری از درهم پاشیده شدن و بمنظور تطبیق با شرایط موجود، جهان بینی‏ اش را مداوما بهبود بخشد.

Myron Weiner

(بیشتر…)

ادامه خواندنکتاب «بررسی اتصالات الکتریکی در سیستمهای قدرت» چاپ شد!