مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات-ict-سایت مهندس محمد فرزاد یزدی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات-ict-سایت مهندس محمد فرزاد یزدی

فناوری اطلاعات و ارتباطات (قسمت ششم)-کاربردهای ICT

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزانه کاربرد کامپیوتر در: تجارت (کسب و کار)، آموزش، بانک، دولت، بهداشت و درمان. 1- کاربرد کامپیوتر در کار و تجارت به منظور تهیه…

ادامه خواندنفناوری اطلاعات و ارتباطات (قسمت ششم)-کاربردهای ICT