بسته های (package) سیگوین چه هستند؟

هر بسته از برنامه cygwin، قابلیت جدیدی را به برنامه می افزاید؛ به عنوان مثال، بسته gnuplot، یک بسته خط-دستوری است که برای کمک به رسم نمودارها استفاده میشود. با این حال بسیاری از این بسته ها برای کار شبیه سازی با ns2 غیرضروری هستند. لیست کامل بسته هبه همراه توضیحات هر یک ا را میتوانید در آدرس:

http://cygwin.com/packages/ مشاهده نمایید

اشتراک گذاری