تماس با ما

باعث افتخار ما خواهد بود که از نظرات شما در قالب پیشنهاد یا انتقاد، بهره مند گردیم.

همچنین از طرق زیر قادر خواهید بود پرسشهای خود را با ما مطرح نمایید و در سایتهای اجتماعی نیز ما را دنبال کنید.

شبکه های اجتماعی

Yahoo: farzad_yazdi

Google: mfyazdi

Facebook: http://www.facebook.com/pages/farzad-yazdicom/150746711653684

Twitter: http://twitter.com/farzad_yazdi

Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=116148085

ایمیل و وب سایت

Website: http://www.farzad-yazdi.com
Email:  info@farzad-yazdi.com

پیامک

SMS: +98 937 623 25 86